Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do klasy IV, V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie ma charakter koedukacyjny, przeznaczony jest wyłącznie dla dziewcząt i chłopców w normie intelektualnej.

Jeśli w Państwa szkole/placówce są dzieci sprawiające problemy wychowawcze, mające trudności w nauce, które wymagają specjalistycznej pomocy to MOS w Waniorowie jest miejscem właśnie dla nich.
Aby umieścić dziecko w MOS należy:
 uzyskać skierowanie starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka do ośrodka (na własnym terenie lub na terenie najbliższego powiatu, w przypadku braku ośrodka),
 przesłanie skierowania i dokumentacji do ośrodka,
 przybycie wychowanka do ośrodka,
 przyjęcie wychowanka (zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce, zapoznanie z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku).

Wykaz dokumentów wymaganych podczas rekrutacji do placówki:
1) wniosek rodziców/opiekunów prawnych,
2) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
3) odpis aktu urodzenia,
4) poświadczenie zameldowania z nr PESEL,
5) ostatnie świadectwo szkolne, odpis arkusza ocen,
6) karta zdrowia ucznia,
7) opinia z RODK – jeśli została wydana,
8) opinia psychiatryczna – jeśli została wydana,
9) aktualna opinia ze szkoły,
10) zaświadczenie od lekarza z informacją o stanie zdrowia ucznia wraz z zaleceniami, jeśli zachodzi konieczność kontynuacji leczenia w trakcie pobytu w placówce (szczególnie w przypadku długotrwałych bądź nawracających chorób, w tym również dysfunkcji w obszarze psychiki).

Wszelkie informacje można uzyskać pod naszym numerem telefonu:
91 38 56 245

Zapraszamy!