O nas

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie

Dla kogo?

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym zagrożone są niedostosowaniem społecznym i wymagają specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Wychowankowie otrzymują w placówce wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Nauczyciele, wychowawcy oraz inni specjaliści:

 • wyposażają młodzież w kompetencje potrzebne do życia we wspólnocie i życiu społecznym,
 • rozwijają umiejętności komunikacyjne dzieci i młodzieży,
 • wzmacniają u wychowanków motywację do zmian i wiarę we własne możliwości.

Zobacz kadrę ośrodka >>

Misją MOS jest zapewnienie wychowankom warunków dla zaspokojenia potrzeb społecznych i rozwojowych oraz udzielanie wieloprofilowej pomocy specjalistycznej. Placówka jest przyjaznym miejscem dla dzieci i młodzieży. Położona na terenie pięknego zabytkowego parku. Kadra ma bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i oferuje rzetelną pomoc oraz wsparcie. Tworzy sprzyjające środowisko do pracy i rozwiązywania problemów młodych ludzi zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, przejawiających trudności w uczeniu się i przystosowaniu do „szkoły masowej”, a także mających problemy rodzinne lub środowiskowe. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Profil Młodzieżowego Ośrodku Socjoterapii:

 • Placówka dysponuje docelowo 60 miejscami dla chłopców i dziewcząt.
 • Ośrodek posiada Szkołę Podstawową Specjalną z pięcioma oddziałami.
 • W placówce funkcjonują grupy terapeutyczno – wychowawcze.
 • Społeczność Ośrodka Dzieci i Młodzież wraz z kadrą placówki tworzą społeczność korekcyjną opierającą się na zasadach bezpieczeństwa, otwartej komunikacji, przestrzeganiu ustalonych reguł, samorządności i odpowiedzialności za rozwój wszystkich jej uczestników.
 • Młodzież przyjmowana jest do ośrodka do 18 roku życia.
 •  Młodzież ośrodka: przygotowuje się do zmiany poprzez realizację indywidualnych programów terapeutycznych i edukacyjnych, uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych i innych zajęciach specjalistycznych, rozwija kompetencje społeczne, aktywnie podejmując własne inicjatywy na rzecz wspólnoty ośrodkowej i uczestnicząc w życiu lokalnym.

Drodzy Rodzice i opiekunowie

W okresie dojrzewania wielu rodziców ma poważne problemy w porozumieniu się ze swoimi dziećmi. Jeżeli mają Państwo obawy, że trudności sprawiane przez Wasze dziecko wykraczają poza normy wiekowe, możecie uzyskać konsultację psychologa lub pedagoga w naszym ośrodku. Podpowiemy, jakie działania można podjąć w Państwa sytuacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Oferujemy całodobową opiekę w zróżnicowanych grupach wychowawczych, realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc terapeutyczną. Staramy się znaleźć przyczyny trudności oraz uczymy dzieci i młodzież, jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych.

W naszej szkole podstawowej jest możliwość awansów śródrocznych (2 lata edukacyjne w rok). Organizujemy różnorodne zajęcia w kołach zainteresowań, zajęcia sportowe (wyjazdy na basen, wyjazdy na zawody), wycieczki, prowadzimy programy socjoterapeutyczne i profilaktyczne, dbamy o prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny naszych podopiecznych. Poprzez system urlopowania i odwiedzin wychowankowie mogą utrzymywać systematyczny kontakt z rodziną.

Ośrodek nie jest przystosowany do pracy z młodzieżą uzależnioną od środków odurzających, z wyrokami sądowymi w sprawach karnych.

Rodzaje zajęć

W zależności od indywidualnych potrzeb wychowankowie mogą uczestniczyć w następujących rodzajach zajęć:

 • Terapia pedagogiczna – nadrabianie braków w umiejętnościach szkolnych
 • Terapia profilaktyki uzależnień – uświadamianie szkodliwych skutków używania narkotyków i alkoholu
 • Trening Zastępowania Agresji – ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów  bez stosowania agresji
 • Trening Interpersonalny – nauka wyrażania emocji i poznanie siebie
 • Trening Biofeedbeck – relaksacja i ćwiczenie koncentracji uwagi